Obezite Tedavisi Sonrası Safra Taşı Problemleri

Obezite önemli derecede morbidite ve mortalite taşıyan, hipertansiyon, hiperlipidemi, kardiyomiyopati, diyabet, hipoventilasyon bozuklukları, artmış malignite riski, safra taşı, dejeneratif artrit, infertilite ve psikososyal bozukluk gibi sağlığı tehdit eden hastalıklara neden olur.

Obezite, gebelik, diyetsel faktörler, Crohn hastalığı, terminal ileum rezeksiyonu, mide cerrahisi, herediter sferositoz, orak hücreli anemi ve talasemide safra taşı gelişme riski yüksektir. Kadınlar erkeklere göre 3 kat daha fazla risk taşırlar ve safra taşı hastalarının 1.derece yakınlarında bu risk 2 kat fazladır.

Kolesterol yüksekliği şişmanlarda çok sık görülen bir sorundur. Safra kesesi içinde depolanan safranın bileşenlerinden biri olan kolesterolün görece artması safra kalitesinin bozulmasına ve kolesterol taşları oluşumuna neden olur. Sindirimin bozulması bu durumda kaçınılmazdır. Zaman içinde yoğun yangı ağrı ve safra kesesi krizi olarak adlandırılan acil durumu oluşabilir.

Bariyatrik cerrahi sonrasında, hızlı kilo kaybından dolayı safra taşı oluşum sıklığı normal populasyona göre artmıştır. Hepatik safranın kolesterol ile süpersatürasyonu, safra kesesi stazı ve safra içindeki müsinin artmış konsantrasyonu olası sebeplerdir.